علی ملکی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

دکتری سیاستگذاری عمومی (گرایش علم و فناوری) را از دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی، دانشگاه ادینبرو، بریتانیا

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) (گرایش مدیریت فناوری) را از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

دبیر اجرایی  اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی 13 دی 1396

  • بررسی و مقایسه مدل‎‌های مختلف ارزیابی نظام‌های علم، فناوری و نوآوری می‌تواند نقش بسزایی در طراحی هر چه بهتر یک مدل کارآمد ملی برای سنجش وضعیت علم و فناوری در کشور ایفا کند.

  • رییس پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف در یادداشتی به بررسی برخی از مهمترین تاثیرات درآمدهای نفتی بر روی ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها پرداخته و معتقد است که شناخت هر چه بهتر ساختار و ویژگی‌های اقتصادهایی که بخش قابل توجهی از درآمدشان متکی به استخراج و فروش نفت بوده و لحاظ کردن آن‌ها در فرایند سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری می‌تواند منجر به تدوین سیاست و رویکردهای به مراتب کارآمدتری در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان شود.