علی ملکی

مدیر

مدرک تحصیلی

دکتری سیاستگذاری عمومی (گرایش علم و فناوری) را از دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی، دانشگاه ادینبرو، بریتانیا

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) (گرایش مدیریت فناوری) را از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

دبیر اجرایی  اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی 13 دی 1396