حسین میرزاپور

سوابق اجرایی

کارشناس اقتصادی یارانه ها، رمزارزها، حکمرانی داده