مرتضی زمانیان

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

دارای مدرک دکترای اقتصاد مالی

کارشناس ارشد اقتصادی

سوابق اجرایی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیات مدیره اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری