کاظم خاوازی

مدیر

مدرک تحصیلی

مدرک لیسانس کشاورزی (خاک‌شناسی) از دانشگاه شیراز

فوق لیسانس کشاورزی (خاک‌شناسی) در سال ۱۳۷۴

دکترای کشاورزی با گرایش خاک‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی

وزیر کشاورزی در دولت دوازدهم

بنیان گذاری بخش تحقیقات بیولوژی خاک در موسسه تحقیقات خاک و آب کشور،

راه اندازی چندین خط تولید کودهای زیستی در قالب انتقال دانش فنی،

نماینده سازمان در شورای عالی آموزش و پرورش

عضویت در کمیته نظارتی طرح سربازان سازندگی در ستاد کل نیرو های مسلح

معاون وزیر و رئیس مؤسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 عضو مدعو فرهنگستان علوم ایران