جمشید ملارحمان

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مدرک تحصیلی

کارشناسی مینرالوژی

کارشناسی ارشد صنایع

سوابق اجرایی

معاون معدنی ایمیدرو 

سرپرست ایمیدرو