شهرام عالیوند

عنوان شغل

مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان

سوابق اجرایی

مدیر عامل فولاد اکسین خوزستان