فرزاد ارزانی

مدرک تحصیلی

لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق اجرایی

استخدام در شرکت فولاد مبارکه در سال 1364

کارشناس آموزش و توسعه منابع انسانی فولاد مبارکه

مدیر تعمیر و نگهداری انبار تجهیزات فولاد مبارکه

رئیس واحد باکس آنلینگ و مدیر ناحیه نورد سرد 2 فولاد مبارکه

مدیر تولید توسعه ناحیه نورد سرد و تا پیش از این معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه

مدیرعامل فولاد هرمزگان جنوب