حمید زادبوم

مدیر

عنوان شغل

معاون وزیر صنعت

سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

سوابق اجرایی

عضوهیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 پژوهشگر مرکز تحقیقات اقتصادی

مدیر پشتیبانی و حمایت از صادر کنندگان مرکز توسعه صادرات ایران

رایزن بازرگانی ایران در عربستان- ریاض

مدیر کل دفتر نمایندگی ها سازمان توسعه و تجارت

سرپرست دفتر امور بین الملل

مشاور معاونت بازاریابی و تنظیم روابط- سازمان توسعه و تجارت

 مدیر اجرایی هفته ایران در استابول 1382

عضویت در شورا ها و کمیته های مختلف

 سرپرستس هیات های تجاری به خارج از کشور

نماینده سازمان توسعه و تجارت در اجلاس شبکه سازمان های توسعه تجارت

نماینده سازمان در اجلاس سازمان های توسعه تجارت آسیایی

عضو مذاکره کننده در موافقت نامه های تجارت ترجیحی اکوتا و دی هشت