مدیران ایرانی + لیست الفبایی

کسری غفوری

مدیر

عنوان شغل

 مدیرعامل شرکت فولاد خراسان

سوابق اجرایی

 عضو هیئت مدیره طلای زرشوران

مدیرعامل پیشین گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فولاد اکسین خوزستان،

رییس هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی توسعه ملی