علی محمدی

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان

سوابق اجرایی

معاون منابع انسانی و امور اجتماعی فولاد خوزستان