محمدرضا بهرامن

عنوان شغل

رییس خانه معدن ایران

سوابق اجرایی

عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

نایب ‌رئیس اتاق بازرگانی تهران،

نایب ‌رئیس خانه صنعت و معدن ایران،

عضو شورای عالی معادن

عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی