مجید شاکری

مدرک تحصیلی

حسابداری ، دانشگاه خوارزمی

سوابق اجرایی

کارخانجات ذوب آهن و نورد البرز

حسابداری و حسابرسی

مدیر مالی و نایب رئیس هیات مدیره

مدیر ارشد

توضیحات

کارشناس اقتصادی