مجید شاکری

مدرک تحصیلی

حسابداری ، دانشگاه خوارزمی

سوابق اجرایی

 

کارخانجات ذوب آهن و نورد البرز

، حسابداری و حسابرسی

، مدیر مالی و نایب رئیس هیات مدیره

، مدیر ارشد

توضیحات

کارشناس اقتصادی