رضا صدیق

مدیر

عنوان شغل

قائم‌مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران

عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق اجرایی

معاون برنامه ریزی و سرمایه های انسانی و عضو هیات عامل بانک صادرات ایران

 معاون شعب و بازاریابی مدیرعامل بانک صادرات ایران

 مدیر امور خدمات و پشتیبانی بانک صادرات ایران

مدیر امور توسعه سرمایه های انسانی بانک صادرات ایران

معاون امور شعب بانک صادرات ایران

مدیرعامل بانک صادرات ایلام

عضو هیات مدیره بانک صادرات کرمانشاه

عضو هیات مدیره بانک صادرات قزوین

 رئیس اداره مرکزی بانک صادرات ایلام

 معاون مالی اداری بانک صادرات ایلام