علیرضا حاجعلی

عنوان شغل

عضو هیات مدیره بانک تجارت

مدرک تحصیلی

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

سوابق اجرایی

مشاور مدیرعامل بانک تجارت

معاون مدیرعامل بانک تجارت