عیسی امامی

مدیر

عنوان شغل

عضوهیئت مدیره ی بانک قرض الحسنه مهرایران

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزادواحدتهران مرکز

سوابق اجرایی

معاون مدیریت شعب بانک ملت

 

مدیرشعب بانک ملت

 

مشاورمعاون مدیرعامل بانک ملت

 

مشاورمدیرعامل بانک ملت

 

مدیرامور بانک ملت

 

نایب رئیس شورای اسلامی شهرگرگان

 

عضوشورای رقابت