اصغر نوراله زاده

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید

مدرک تحصیلی

کار‌شناس ارشد برنامه‌ریزی اقتصادی

 

سوابق اجرایی

معاون اعتبارات و تسهیلات صندوق مهر امام رضا سال ۸۷

 

مدیرکلی دفتر برنامه و بودجه شرکت فرودگاه‌های کشور