علی جمشیدی

مدیر

عنوان شغل

نايب رييس هيات مديره و مدير عامل شرکت پالايش نفت امام خميني (ره)

مدرک تحصیلی

فوق ليسانس مدیریت اجرایی گرایش  استراتژی

 

سوابق اجرایی

مدير عامل شركت پالايش نفت امام خميني

مدير عمليات شركت پالايش نفت امام خميني

 مدير پخش فرآورده هاي نفتي استان مركزي

 مدير عامل پالايشگاه آناهيتاه كرمانشاه

مدير عمليات پالايشگاه كرمانشاه

 رييس بهره برداري پالايشگاه امام خميني

 مدير عمليات پالايشگاه كرمانشاه

مدير عمليات پالايشگاه شيراز

رييس پالايش شركت پالايش نفت امام خميني

 رييس واحدهاي كاتاليستي پالايشگاه اراك