غلامرضا باقری دیزج

مدیر

عنوان شغل

مدیر عامل پالایشگاه تبریز

سوابق اجرایی

معاون عملیات شرکت پالایش نفت تبریز

شرکت خدمات مديريت هامون سپاهان