مرضیه شاهدایی

مدیر

عنوان شغل

عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

عضو هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 

رییس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی در عسلویه

 

عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی دماوند

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه کالگری کانادا 1384

 

کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف 1366

 

سوابق اجرایی

مدیر طرح ها شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1393 تا 1392

 

مشاور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی  1392تا 1388

 

رییس نظارت بر مهندسی طرحهای مناطق ویژه ( شرکت ملی صنایع پتروشیمی) 1388 تا 1385

 

رییس مهندسی فاز 2 عسلویه ( شرکت مدیریت توسعه و پتروشیمی دماوند) 1385تا 1384

 

جانشین رییس کل امور نظارت بر مهندسی طرح ها ( شرکت ملی صنایع پتروشیمی) 1385 تا 1380

 

رییس مهندسی فرآیند طرح ها ( شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) 1380 تا 1374

 

کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید پتروشیمی بندرامام 1374 تا 1370