حمیدرضا عراقی

عنوان شغل

معاون سابق وزیر نفت

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی فیزیک

 

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی

 

سوابق اجرایی

مدیرعامل گاز استان اصفهان از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ 

 

عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

 

 مدیر بازرگانی شرکت ملی گاز ایران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

 

ریاست هیئت مدیره شرکت گاز استان تهران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱

 

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران