اقتصاددانان ایرانی + لیست الفبایی

ابراهیم رزاقی

اقتصاددان

عنوان شغل

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مدرک تحصیلی

کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران 1348

 

کارشناسی ارشد توسعه اقتصاد 1353,  پاریس

 

دکتری توسعه اقتصاد, 1355,  پاریس

 

توضیحات

کتاب‌های تالیفی

رزاقی ، ابراهیم . "اقتصاد ایران." : نشرنی، 1371.

رزاقی ، ابراهیم . "الگوی مصرف و تهاجم فرهنگی." : چاپپخش، 1374.

رزاقی ، ابراهیم . "آشنایی با اقتصاد ایران." : نشرنی، 1376.

رزاقی ، ابراهیم . "نقدی بر خصوصی سازی ایران." : نشر رسا، 1376.

رزاقی ، ابراهیم . "الگویی برای توسعه اقتصادی ایران." : نشر توسعه، 1386.

 

مقالات

رزاقی ، ابراهیم . "توسعه تکنولوژی و نقش دولت." مجله تحقیقات اقتصادی -، 43 (1111): -.

رزاقی ، ابراهیم . "وابستگی در صنعت نفت و رهایی از آن." اطلاعات سیاسی-اقتصادی -، 7 (1366): 31-37.

رزاقی ، ابراهیم . "الگوی تجارت خارجی ایران." اطلاعات سیاسی-اقتصادی -، 9 (1366): 4-9.

رزاقی ، ابراهیم . "صنایع ملی شده و رهایی از وابستگی بردرآمد نفت." اطلاعات سیاسی-اقتصادی -، 21 (1367): -.

رزاقی ، ابراهیم . "توسعه تکنولوژی و منافع ملی." اطلاعات سیاسی-اقتصادی -، 42-41 (1369): 68-75.

رزاقی ، ابراهیم . "تکنولوژی محور توسعه." کتاب تشخیص و درمان اختلالات روان شناختی کودک و نوجوان -، 2 (1370): 47-56.

رزاقی ، ابراهیم . "ساختار کشاورزی ایران و تنگناهای آن از دیدگاه توسعه درونزا." اطلاعات سیاسی-اقتصادی -، 66-65 (1371): 70-77.

رزاقی ، ابراهیم . "ضرورت تحول در مدیریت توسعه اقتصادی کشور." اطلاعات سیاسی-اقتصادی -، 56-55 (1371): 56-67.

رزاقی ، ابراهیم . "نقش دولت در توسعه اقتصادی ایران پس از جنگ." اطلاعات سیاسی-اقتصادی -، 70و69 (1372): 77-83.

رزاقی ، ابراهیم . "توسعه صنعتی آذرباجیان شرقی ( میانه )." کتاب تشخیص و درمان اختلالات روان شناختی کودک و نوجوان -، 6 (1372): -.

رزاقی ، ابراهیم . "هفت دهه به دنبال سراب صنعتی شدن." اطلاعات سیاسی-اقتصادی -، 75و76 (1372): 78-81.

رزاقی ، ابراهیم . "اثر خصوصی سازی برامنیت و ثبات اجتماعی ایران." اطلاعات سیاسی-اقتصادی -، 116-115 (1376): 168-177.

رزاقی ، ابراهیم . "الگوی توسعه برنامه های عمرانی." فصلنامه تامین اجتماعی -، 3 (1378): -.

رزاقی ، ابراهیم . "توسعه اقتصادی و ضرورت پرداختن به فرهنگ ملی." اطلاعات سیاسی-اقتصادی -، 149و150 (1378): 148-157.

رزاقی ، ابراهیم . "برنامه های عمرانی و اثر آن بر فرد حقوق و بگیران." فصلنامه تامین اجتماعی -، 6 (1379): -.

رزاقی ، ابراهیم . "ساختار بودجه های دولت." اطلاعات سیاسی-اقتصادی -، 154و153 (1379): 172-185.