محمدعلی همایون کاتوزیان

اقتصاددان

عنوان شغل

عضو هیئت علمی مؤسسه شرق شناسی دانشگاه آکسفورد

مدرک تحصیلی

کارشناسی اقتصاد از دانشگاه بیرمنگام انگلستان، 1967

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه لندن، 1968

دکتری اقتصاد از دانشگاه کنت در کانتربوری، 1984.

توضیحات

کتاب‌ها به فارسی

تجارت بین‌الملل(نشر دانشگاه تهران، ۱۳۵۳)

آموزش عالی و دانشگاه‌های امروز(انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۵۳)

آدام اسمیت و ثروت ملل(انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۸)

خاطرات سیاسی خلیل ملکی(انتشارات رواق، ۱۳۶۰)

مقالاتی دربارهٔ خاطرات خلیل ملکی(شرکت انتشار، ۱۳۷۰)

اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی (نشر مرکز، ۱۳۷۲)

استبداد، دموکراسی و نهضت ملی(نشر مرکز، ۱۳۷۲)

صادق هدایت و مرگ نویسنده، ترجمه فیروزه مهاجر (نشر مرکز، ۱۳۷۲)

صادق هدایت، زندگی و افسانه یک نویسنده ایرانی(طرح نو، ۱۳۷۲)

مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، ترجمه فرزانه طاهری (نشر مرکز، ۱۳۷۳)

نقدی بر بوف کور هدایت(نشر مرکز، ۱۳۷۳)

ایدئولوژی و روش در اقتصاد(نشر مرکز، ۱۳۷۴)

چهارده مقاله در ادبیات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد(نشر مرکز، ۱۳۷۴)

برخورد عقاید و آرای ملکی(ویرایش، با همکاری: امیر پیشداد) (نشر مرکز، ۱۳۷۴)

نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران(نشر مرکز، ۱۳۷۷)

دولت و جامعه در ایران، سقوط قاجار و استقرار پهلوی(نشر مرکز، ۱۳۷۹)

هشت مقاله در تاریخ و ادب معاصر(نشر مرکز، ۱۳۸۰)

تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه مرتضی طیب (نشر نی، ۱۳۸۱)

نامه‌های خلیل ملکی(نشر مرکز، ۱۳۸۲)

جمالزاده و ادبیات او(نشر شهاب، ۱۳۸۲)

نه مقاله دربارهٔ جامعه‌شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادی، ترجمه علیرضا طیب

سعدی، شاعر عشق و زندگی(نشر مرکز، ۱۳۸۵)

جستارهایی دربارهٔ تئوری توطئه در ایران، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی

ایرانیان، ترجمه: دکتر حسین شهیدی (نشر مرکز، ۱۳۹۱)

ایران، جامعه کوتاه مدت و ۳ مقاله دیگر، ترجمه عبدا... کوثری (نشر نی، ۱۳۹۰)

کتاب‌ها به انگلیسی

 • The Persians: Ancient, Mediaeval and Modern Iran, Yale University Press (۳۰ نوامبر ۲۰۱۰)
 • Sadeq Hedayat, His Work and His Wondrous World, ed. , London and New York: Routledge, 2008.
 • Iran in the 21st Century, co-ed (with Hossein Shahidi), London and New York: Routledge, 2008.
 • Iranian History and Politics, the Dialectic of State and Society, London and New York: Routledge, paperback edition, 2007 (original edition, 2003).
 • Sa‘di, the Poet of Life, Love and Compassion, Oxford: Oneworld Publishers, 2006.
 • State and Society in Iran: The Eclipse of the Qajars and the Rise of the Pahlavis, London and New York: I. B. Tauris, paperback edition, 2006 (original edition, 2000).
 • Sadeq Hedayat: The Life and Legend of an Iranian Writer, paperback edition, London and New York: I. B. Tauris, 2002; original edition, 1991.
 • Musaddiq and the Struggle for Power in Iran, London and New York: I. B. Tauris, second, paperback, edition, 1999; first edition, 1990.
 • Musaddiq's Memoirs, London: Jebhe, 1988 (the English translation of the memoirs translated (with S. H. Amin) and edited and annotated, together with an 81-page introduction by Homa Katouzian).
 • The Political Economy of Modern Iran (cloth and paper), London and New York: Macmillan and New York University Press, 1981.
 • Ideology and Method in Economics (cloth and paper), London and New York: Macmillan and New York University Press, 1980.

مقالات به انگیسی

 • Iraj, the Poet of Love and Humour, Iranian Studies, 40, 4, September 2007, pp. 529-544.
 • Ahmad Kasravi on the Revolt of Sheikh Mohammad Khiyabani in Iran and the First World War, ed.

Touraj Atabaki, London and New York: I. B. Tauris, 2006, pp. 95-119.

 • The Short-Term Society: A Study in the Problems of Long-Term Political and Economic

Development in Iran, Middle Eastern Studies, 40, 1, January 2004, pp. 1-22.

 • The Strange Politics of Khalil Maleki in Stephanie Cronin, ed. , Reformers and Revolutionaries in Modern Iran: New Perspectives on the Iranian Left, London and New York: RouteldgeCurzon, 2004, pp. 165-188.
 • State and Society under Reza Shah in Touraj Atabaki and Erik J. Zürcher, eds, Men of Order, Authoritarian Modernization under Atatürk and Reza Shah, London and New York: I. B. Tauris, 2004, pp. 13-43.
 • Legitimacy and Succession in Iranian History, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle

East, 23, 4, December 2003, pp. 234-245.

 • Sadeq Hedayat, Encyclopaedia Iranica, Vol. XII, 2003, Fascicle 2, pp. 121-127.

 

 • کشاورزی از دیرباز یکی از ارکان مهم اقتصادی در کشور ما بوده است؛ در واقع تا پیش از کشف نفت، این عواید حاصل از فعالیت‌های روستاییان، به ویژه کشاورزی و دامداری بود که بخش اساسی تولید ناخالص ملی و درآمد حکومت‌های مختلف را تشکیل می‌داد.

 • انگیزه و تلاش ایرانیان جهت ساخت راه‌آهن از زمان «ناصرالدین شاه قاجار» شکل گرفت. از این زمان بود که حکومت و صاحب نظران فقدان راه‌آهن را یکی از علل عقب ماندگی کشور تلقی می‌کردند و پیشرفت اقتصادی کشور را منوط به ایجاد آن می‌دانستند.

 • روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ زمان مناسبی برای حضور در سخنرانی‌های چهره‌های مهم علم سیاست و تاریخ در ایران بود. از یکسو حضور دوباره سیدجواد طباطبایی در سخنرانی‌های متعددی در تهران و مشهد و از سوی دیگر نشست بررسی آرا و آثار محمدعلی همایون‌کاتوزیان با شرکت خود او در دانشگاه تربیت مدرس، فرصت مناسبی برای اهل علم به وجود آورد تا بتوانند به صورت مستقیم از استادان رشته‌های مختلف حوزه علوم انسانی بهره گیرند.

 • بازخوانی نامه آیت‌الله کاشانی به مصدق در ٢٧ مرداد ٣٢

  نامه آیت‌الله کاشانی به مصدق و پاسخ وی درباره کودتای ۲۸ مرداد منتشر شد.