محمدحسن پیوندی

عنوان شغل

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز وپتروشیمی تامین (تاپیكو)

 

مدرک تحصیلی

لیسانس شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد

 

لیسانس مهندسی پتروشیمی از دانشکده نفت آبادان

 

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی با گرایش مدیریت استراتژیک  EMBA از سازمان مدیریت صنعتی ایران

 

سوابق اجرایی

رئیس کل امور هماهنگی و تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

معاون مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (1376-1377)

 

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سال 1377 تا  سال 1389

 

عضو کمیته برنامه‌ریزی و صنعت در برنامه دوم توسعه کشور

 

سرپرستی طراحی برنامه  پنج ساله سوم توسعه صنعت پتروشیمی

 

رئیس و نایب رئیس هیات مدیره شرکت پلیمر آریا ساسول (سرمایه‌گذاری مشترک ایران و آفریقای جنوبی) به مدت 5 سال

 

رئیس هیات مدیره پتروشیمی خوزستان (تولید کننده پلیمرهای مهندسی)

 

دبیرانجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی کشور

 

عضو هیات رئیسه صندوق‌های بازنشستگی

 

پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از سال 1386 تا 1388 و از سال 1392 تا 1395

 

عضو هیات مدیره و معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی