مدیران ایرانی + لیست الفبایی

برات قنبری

مدیر

عنوان شغل

رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شریف 1366

 

کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شریف  ۱۳۶۸

 

سوابق اجرایی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

 

سرپرست بخش کامپیوتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۱۳۶۰

 

مدیر دفتر پست و مخابرات سازمان برنامه و بودجه

 

عضو هیئت فنی و عضو کمیته تجهیزات مرکز تحقیقات مخابرات ایران از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹

 

قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۷۸

 

معاون فناوری اطلاعات وبرنامه ریزی وزارت پست وتلگراف وتلفن

 

معاون ارتباطات وبرنامه ریزی وزارت ارتباطات 

 

عضو هیئت مدیره بانک ملی