حامد سلطانی نژاد

مدیر

عنوان شغل

مدیر عامل بورس کالای ایران

 

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق (ع)

 

دکتری مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

 

کارشناس رسمی قوه قضاییه در رشته بورس

 

سوابق اجرایی

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

 

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

 

معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکز ی

 

عضو هیات داوری بازار اوراق بهادار برای سه دوره دو ساله

 

مشارکت فعال در طراحی بورس انرژی ایران

 

مدیر بورس منطقه ای کرج

 

مدیر بورس منطقه ای کرمان

 

عضو هیات مدیره شرکت الوان ثابت به نمایندگی از سرمایه گذاری امید

 

عضو هیات مدیره شرکت پشتیبانی احداث صنایع ایران

 

کارشناس ارشد سرمایه گذاری شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید

 

کارشناس سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری قدس

 

توضیحات

مولف کتاب مدل ارتباطی بورس های اوراق بهادار کشورهای اسلامی (SAMIP)

 

عضو کمیته مطالعات بهره و همکاری در ترجمه کتاب بهره و سرمایه