مدیران ایرانی + لیست الفبایی

محمود حجتی

مدیر

عنوان شغل

 

 

 

مدرک تحصیلی

لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

سوابق اجرایی

وزیر جهاد کشاورزی دولت حسن روحانی

استاندار سیستان و بلوچستان

مدیر اجرایی پروژه سد کرخه

وزیر راه و ترابری دولت اول محمد خاتمی

وزیر جهاد کشاورزی  دولت دوم محمد خاتمی

عضویت شورای مرکزی جهاد سازندگی