غلامحسین شافعی

مدیر

عنوان شغل

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

مدرک تحصیلی

مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

جانشین و قائم مقام ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (سال ۱۳۹۲)

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دوره هفتم)

نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دوره ششم انتخابات)

معاون امور استانهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی (سال ۱۳۷۳)

سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور

نائب رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان

رئیس کمیته انضباطی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی (در دوره ششم و هفتم) از سال ۹۰

رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی سرخس

رئیس شورای ملی زعفران ایران از سال ۸۸ شروع فعالیت سال ۸۷

عضو شورای هماهنگی امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

عضو شورای سیاستگذاری نشریه ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

عضویت شورای پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

عضو کمیته هماهنگی اتاق ایران در مورد تعرفه کالاهای وارداتی سال ۸۷

رئیس کمیسیون تخصصی توسعه صادرات استان خراسان رضوی ۸۷/۸/۲۵ (در دو دوره استانداران محترم دکتر محمدی زاده و دکتر صلاحی)

عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان

نائب رئیس هیئت مدیره جامعه نیکوکاری ابرار وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

مؤسس و رئیس هیئت مدیره جامعه نیکوکاری یاوری خراسان از سال ۸۳

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان مردمی (استان خراسان رضوی)

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کارخانجات شفیع (۱۳۶۶) و نارافشان تجارت خراسان (۱۳۸۶)

مدیر شرکت سهامی بوتان گاز منطقه خراسان سال ۱۳۸۵

مدیر مسئول ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

عضو هیئت مدیره باشگاه ورزشی ابومسلم