سیاوش زراعتی

مدیر

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی

سوابق اجرایی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره بانک صادرات

مدیریت امور مختلف در بانکهای ملت و پارسیان به مدت ۲۲ سال

عضو هیات مدیره بانک تجارت

مدیر اجرایی بانک در شرف تاسیس امیرکبیر

عضو هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید

عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

رئیس شرکت کفش ملی

عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

عضو هیئت مدیره شرکت چاپ ملت

عضو هیات مدیره شرکت بهسازان ملت