عباس ملکی تهرانی

مدیر

عنوان شغل

قائم مقام ارشد و مالي و اقتصادي مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو

 

عضو هیئت مدیره شرکت ایران خودرو

مدرک تحصیلی

كارشناسی ارشد حساب‌داری از دانشكده حساب‌داری نفت

 

سوابق اجرایی

معاون وزير صنايع و معادن 1361 تا 1363

 

معاون توليد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 1363 تا1364

 

مديرعامل شركت رادياتور ايراناز سال 1364 تا 1384

 

 مدير صنايع خودروي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 1385 تا 1389

 

رياست هيات مديره شركت ماشين سازي اراك