علی دیواندری

مدیر

عنوان شغل

 

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه تهران 1368 

 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس 1373

 

دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران 1380

 

سوابق اجرایی

معاونت اداری مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1373-1375

 

مشاور مدیرعامل و رییس مرکز تحقیقات بانک ملت 1376-1383

 

عضو هیات مدیره بانک ملت 1383-1384

 

مدیرعامل بانک ملت 1384- 1392

 

عضو هئیت مدیره بانک پارسیان

 

مدیرعامل بانک پارسیان

 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی