محمد روح الهی

مدیر

عنوان شغل

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مخابرات