سیدمحمدرضا آیت الهی

مدیر

عنوان شغل

عضو هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 

رئیس هیت مدیره شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین

 

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس

 

سوابق اجرایی

قائم مقام سازمان انرژی اتمی

 

استاندار تهران 10/8/76 الی31/4/80

 

ریاست سازمان ثبت احوال کشور

 

مدیر عامل شستا