اسماعیل لله گانی

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل بانک رفاه کارگران

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارشناسی مدیریت دولتی

سوابق اجرایی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات

عضو هیات مدیره بانک رفاه کارگران

مدیر امور منطقه شرق کشور بانک رفاه کارگران

مدیر بانک رفاه کارگران استان خوزستان

مدیر بانک رفاه کارگران استان لرستان

مسئول اعتبارات بانک رفاه کارگران استان چهارمحال و بختیاری

کارشناس اعتبارات بانک رفاه کارگران استان چهارمحال و بختیاری

معاون شعبه مرکزی بانک رفاه کارگران فرخ شهر