رضا دولت آبادی

مدیر

عنوان شغل

عضو هیات مدیره بانک تجارت

 

مدرک تحصیلی

لیسانس حقوق قضایی

 

سوابق اجرایی

معاون مدیر عامل بانک تجارت

عضو هیأت مدیره بانک تجارت

مدیر امور اعتباری بانک تجارت

عضو غیر موظف و رئیس هیأت مدیره شرکت لیزینگ ایران

عضو غیر موظف و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت پارس مینو

عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت تدبیر گران

عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت رسا

عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران