سید مجتبی فهیم هاشمی

مدیر

عنوان شغل

عضو هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر

 

 

 

 

 

 

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

 

سوابق اجرایی

مدیر امور مالی بانک تجارت

 

رئیس هیئت مدیره بانک تجارت