مدیران ایرانی + لیست الفبایی

جعفر ربیعی

مدیر

عنوان شغل

مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف

 

سوابق اجرایی

 

سازمان صنایع دفاع: معاون طرح و برنامه کارخانجات

ریاست جمهوری بازرسی ویژه: رئیس بازرسی ویژه طرح ها

مدیریت دفتر تشخیص مصلحت نظام: مدیر کل خدمات

شرکت بهره برداری متروی تهران: عضو هیئت مدیره و معاون طرح و برنامه

شرکت متروی تهران: معاون و عضو هیأت مدیره

شرکت بهره برداری متروی تهران: عضو هیأت مدیره و معاون پشتیبانی

شرکت واگن سازی تهران: عضو هیأت مدیره

شرکت بهره برداری متروی تهران: مدیر مسوول نشریه همسفر

شرکت بهره برداری متروی تهران: مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

مدیریت و بهره برداری عظام: عضو هیأت مدیره

شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران: مشاور برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران: مشاور رئیس هیأت مدیره

شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران: معاون کسب و کار

شرکت سرمایه گذاری ساتا: مدیرعامل

موسسه اعتباری کوثر :عضو هیأت مدیره