سید مهدی میر معزی

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

 

رییس هیات مدیره پترو پارس

 

عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

 

سوابق اجرایی

معاونت طرح و توسعه وزارت نفت

 

قائم‌مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران 

 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران