مصطفی امید قائمی

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

 

عضو هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت و حسابداری

 

سوابق اجرایی

رئیس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران

 

عضو هیئت موسس راه‌اندازی بورس اوراق بهادار تهران

 

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی

 

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی- شستا)

 

مدیر بازرسی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

 

مدیر بازار سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

 

ناظر بازار سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران