مدیران ایرانی + لیست الفبایی

محمدرضا جهانی

مدیر

عنوان شغل

رئیس هیأت مدیره موسسه اعتباری کوثر

مدرک تحصیلی

کاردانی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور زاهدان 1374

 

کارشناسی مدیریت دولتی مرکز آموزش مدیریت دولتی بندرعباس 1379

سوابق اجرایی

بانک فرهنگیان: کارمند

 

بانک عمران: رئیس شعبه

 

بانک ملت: مسئول حسابداری

 

بانک ملت: رئیس شعبه درجه 1

 

بانک ملت: معاون شعبه درجه 2

 

بانک ملت: دستیار سرپرستی درجه 2

 

بانک ملت: رئیس حوزه درجه 2

 

بانک ملت: معاون سرپرستی درجه 2 و یک

 

بانک ملت: مدیریت: شعب استان هرمزگان درجه یک

 

بانک ملت: مدیریت: شعب استان سیستان و بلوچستان درجه یک

 

موسسه اعتباری کوثر: مدیریت شعب استان کرمان

 

موسسه اعتباری کوثر: رئیس هیأت مدیره