ژاله زارعی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

کارشناسی، ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتری، علوم اقتصادی گرایش

سوابق اجرایی

عضو هیئت علمی، گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی