هستی ربیع همدانی

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد پژوهشی

توضیحات

گروه پولی و ارزی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد، Information System، دانشگاه IMU قبرس دکتری، اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)

سوابق کاری

کارشناس ارشد پژوهشی، گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی