هستی ربیع همدانی

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد، Information System، دانشگاه IMU قبرس

دکتری، اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)

 

سوابق اجرایی

کارشناس ارشد پژوهشی، گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی