هومن کرمی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد پژوهشی

توضیحات

گروه مدلسازی

سوابق تحصیلی

کارشناسی، مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری، اقتصاد پولی، دانشگاه سمنان

سوابق کاری

کارشناس ارشد پژوهشی، گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی