مجید عینیان

مدرک تحصیلی

کارشناسی، مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد، مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، دانشگاه صنعتی شریف

دانشجوی دکتری، علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف

 

سوابق اجرایی

کارشناس ارشد پژوهشی، گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی