مجید عینیان

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد پژوهشی

توضیحات

گروه مدلسازی

سوابق تحصیلی

کارشناسی، مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد، مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری، علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاری

کارشناس ارشد پژوهشی، گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی