سجاد ابراهیمی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد پژوهشی

توضیحات

گروه مدلسازی

سوابق تحصیلی

کارشناسی، علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران دانشجوی دکتری، اقتصاد پولی و مالی- دانشگاه تهران

سوابق کاری

کارشناس ارشد پژوهشی، گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی

زمینه پژوهشی : اقتصاد مالی - سازمان های صنعتی