پیمان قربانی عقیل آبادی

اقتصاددان

عنوان شغل

معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدرک تحصیلی

کارشناسي اقتصاد نظري دانشگاه تهران سال 1374

 

کارشناسي ارشد اقتصاد نظري دانشگاه تهران سال 1376 

 

دکتري اقتصاد  دانشگاه ESSEX انگلستان  سال 1385

سوابق اجرایی

کارشناس اقتصادي مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهری وزارت کشور 1376- 1375

 

کارشناس دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور 1377 -1376

 

محقق دايره پولي و بانکي  اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي ج.ا.ايران 1381-1377

 

رئيس دايره پولي و بانکي اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي ج.ا.ايران 1387-1385

 

معاون اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي ج.ا.ايران 1389 -1387

 

مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي ج.ا.ايران 1389 تا بهمن 1392