وحید ماجد

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

دکتری, علوم اقتصادی, دانشگاه تهران 1391

 

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از سال 1392

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی از 1391 تا 1392

سرپرست گروهِ پژوهشی مطالعات اقتصادی و مالی بیمه - پژوهشکده بیمه از 1390 تا

1394 عضویت در شورای کسب و کار شرکت بیمه ایران معین (فعال در مناطق آزاد)، سال 1393

عضو کمیته علمی دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار، 1394

عضو کمیته علمی دومین همایش هم‌افزایی دانشگاه‌ها و بانک‌ها در توسعه بانکداری مجازی، 1393

مدیر گروه رشته کسب و کار و رشته بیمه - مرکز علمی کاربردی بازرگانی تهران-1391

عضو شورای راهبردی مجله تازه های جهان بیمه سال 1392 و 1393

مشاور گروه بیمه و مالی مرکز تحقیقات بانک ملت. 1391

دبیر اجرائی اولین همایش بین‌المللی صنعت بیمه: چالش‌ها و فرصت‌ها 1388.

دبیر پانل تخصصی بیمه الکترونیک - هفتیمن همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی تجارت الکترونیک- اردیبهشت 1392

عضو کمیته اقتصاد شهری و منطقه‌ای، دانشنامه اقتصاد عضو کمیته علمی نوزدهمین همایش ملی و پنجمین همایش بین المللی بیمه و توسعه سال 1391.

عضو کمیته علمی بیستمین همایش ملی و پنجمین همایش بین المللی بیمه و توسعه سال 1392.

مدیر آموزش و پژوهش، شرکت بین‌الملی حمل و نقل خلیج فارس، وابسته به شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران، وزارت بازرگانی، 1389.

دبیر و کارشناس ارشد تخصصی کمیته مطالعات راهبردی توسعه پایدار شهری شهرداری تهران 1387-1390.

عضو کمیته علمی-دانشجویی اولین همایش سراسری اقتصاد، 1389.

عضو کمیته علمی اولین همایش بین‌المللی صنعت بیمه: چالش‌ها و فرصت‌ها 1388.

سرپرست واحد تحقیقات ماهنامۀ اقتصاد ایران در سه شمارۀ بهمن و اسفند 86 و فروردین 1387.

توضیحات

کتاب‌ها

اقتصاد بیمه، ترجمه، در دست چاپ، Zweifel, P., & Eisen, R. (2012). Insurance Economics. Springer.

مبانی ریسک و بیمه، ترجمه در دست چاپ، Vaughan, E. J., & Vaughan, T. (2007). Fundamentals of Risk and Insurance. Wiley.

رزومه دکتر وحید ماجد