حسن خداویسی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، 1991

کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، 1995

دکتری، اقتصاد، دانشگاه Exeter، سال 2003

 

سوابق اجرایی

استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه