تیمور محمدی

مدرک تحصیلی

کارشناسی، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران

دکتری، علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی

 

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

توضیحات

کتاب‌ها
بعد فرهنگی توسعه، اثر یونسکو، ترجمه، سازمان برنامه و بودجه، 1376
درس‌هایی در اقتصاد کلان(جلد اول)، اثر الیور بلنچارد؛ داستانلی فیشر؛ ترجمه، سازمان برنامه و بودجه، 1376
درس‌هایی در اقتصاد کلان(جلد دوم)، اثر الیور بلنچارد، داستانلی فیشر؛ ترجمه، سازمان برنامه و بودجه، 1377
اقتصاد منابع آب، اثر اسپولبر، ترجمه، سازمان برنامه و بودجه، 1378
مدیریت اقتصاد بازار(جلد اول)، اثر آمارتیاسن و استیگلیتز، ترجمه، سازمان برنامه و بودجه
مدیریت اقتصاد بازار(جلد دوم)، اثر آمارتیاسن و استیگلیتز، ترجمه، سازمان برنامه و بودجه
اقتصاد بین اللمل، اثر ژیانکارلو گاندولفو، ترجمه، پژوهشکده علوم اقتصادی