تیمور محمدی

توضیحات

تحصیلات

کارشناسی، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران دکتری، علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق کاری

عضو هیات علمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

کتاب‌ها

بعد فرهنگی توسعه، اثر یونسکو، ترجمه، سازمان برنامه و بودجه، 1376 درس‌هایی در اقتصاد کلان(جلد اول)، اثر الیور بلنچارد؛ داستانلی فیشر؛ ترجمه، سازمان برنامه و بودجه، 1376 درس‌هایی در اقتصاد کلان(جلد دوم)، اثر الیور بلنچارد، داستانلی فیشر؛ ترجمه، سازمان برنامه و بودجه، 1377 اقتصاد منابع آب، اثر اسپولبر، ترجمه، سازمان برنامه و بودجه، 1378 مدیریت اقتصاد بازار(جلد اول)، اثر آمارتیاسن و استیگلیتز، ترجمه، سازمان برنامه و بودجه مدیریت اقتصاد بازار(جلد دوم)، اثر آمارتیاسن و استیگلیتز، ترجمه، سازمان برنامه و بودجه اقتصاد بین اللمل، اثر ژیانکارلو گاندولفو، ترجمه، پژوهشکده علوم اقتصادی