احمد علی خائف الهی

اقتصاددان

عنوان شغل

ریاست پژوهشکده مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس

مدرک تحصیلی

استادیار

دکتری، مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه ایالتی اورگان، آمریکا، 1379

کارشناسی ارشد. مدیریت بهبود سازمانی، دانشگاه ایالتی اورگان، آمریکا، 1369

کارشناسی، مدیریت، مدرسه عالی ریاضیات و مدیریت اقتصادی، 1357

 

سوابق اجرایی

عضو شورای طراحی متون گروه مدیریت پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عضو کمیته فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت - دانشگاه تربیت مدرس، 1372 تا کنون

مدیر گروه مرکز مطالعات مدیریت و بهروری ایران - دانشگاه تربیت مدرس، 1375 تا کنون

مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی - مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران، 1372 تا کنون

رئیس پژوهشکده مطالعات مدیریت و بهره وری ایران (وابسته به دانشگاه تربیت مدرس)، 1388 تا کنون

عضو شورای پژوهشی. مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران، 1381 تا 13871‏

عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت- دانشگاه تربیت مدرس، 1372 تا 1387‏

معاون اداری و مالی دانشگاه صدرالمتالهین، 1387‏

عضو کمیته تخصصی راهبری مشترک طرح‌های پژوهشی دانشگاه و بانک ملی. دانشگاه تربیت مدرس، 1387‏

عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1386‏

مدیر گروه مدیریت. دانشگاه تربیت مدرس، 1384 تا 1386‏

مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی. مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران، 1384 تا 1386‏

عضو شورای تخصصی گروه مدیریت. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 1384 تا 1386‏

مدیر گروه مدیریت - دانشکده علوم انسانی - دانشگاه تربیت مدرس، 1384 تا 1386‏

عضو شورای مدیران گروههای آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس، 1383 تا 1386‏

مدیر گروه مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران، 1375 تا 1386‏

عضو شورای مدیران دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس، 1386‏

عضو شورای آموزشی و پژوهشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1386‏

عضو هیأت تحریریه مجله مدرس علوم انسانی (گروه مدیریت). دانشگاه تربیت مدرس، 1385‏

عضو شورای تخصصی گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1383 تا 1385‏

مدیر گروه برنامه‌ریزی و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، 1385‏

عضو هیأت علمی مرکز عالی تحقیقات نیروی انتظامی. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، 1375 تا 1384‏

عضو شورای تخصصی گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 1381 تا 1382‏

قائم مقام دبیر علوم انسانی معاونت پژوهشی، وزارت علوم و تحقیقات، 1373 تا 1378‏

عضو شورای پژوهشی و آموزشی، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1376 تا 1377‏

عضو شورای تخصصی گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1375 تا 1377‏

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374 تا 1377‏

عضو شورای گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1375 تا 1376‏

عضو شورای پژوهشی و آموزشی دانشکده، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1375 تا 1376‏

عضو شورای پژوهشی کاربردی، دانشگاه تربیت مدرس، 1375 تا 1376‏

عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1375 تا 1376‏

مسئول دفتر ارتباط با تحقیقات، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1374 تا 1376‏

عضو شورای گروه علوم انسانی کمیته تخصصی مدیریت، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ، 1374 تا 1376‏

مدیر تحقیقات کاربردی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374 تا 1376‏

قائم مقام گروه علوم انسانی، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ، 1373 تا 1376‏

نماینده وزارت فرهنگ به منظور بازدید از مراکز پژوهشی. مرکز تحقیقات یونسکو، 1376‏

انجام طرح تحقیقاتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، 1376‏

نماینده وزارت فرهنگ به منظور بازدید از مراکز پژوهشی، پژوهشکده علوم انسانی وابسته به سازمان سمت، 1375‏

عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1374 تا 1375‏

عضو شورای پژوهشی، مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران، 1374 تا 1383‏

عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1372 تا 1374‏

عضو شورای گروه علوم انسانی در کمیته تخصصی علوم تربیتی، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ، 1372 تا 1374‏

معاون طرح و برنامه، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 1372 تا 1374‏

مشاور علوم انسانی معاونت دانشجویی، وزارت علوم و تحقیقات، 1372 تا 1374‏

مدیر گروه دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1372 تا 1374‏

دبیر شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1370 تا 1374‏

عضویت در کمیته انضباطی دانشجویان، دانشگاه تربیت مدرس، 1371 تا 1373‏

سرپرست گروه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1371 تا 1373‏

عضو شورای پژوهشی، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1371 تا 1373‏

نماینده وزارت فرهنگ به منظور بازدید از مراکز پژوهشی، موسسه تحقیقاتی جامعه پژوهی سپهر ایران، 1373‏

نماینده وزارت فرهنگ به منظور بازدید از مراکز پژوهشی، موسسه تحقیقات بهره‌وری دانشگاه علاومه طباطبایی، 1373‏

مسئول دفتر طرح و برنامه. دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، 1372‏

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1372 تا 1386‏

عضو اصلی ستاد برنامه‌ریزی دانشگاه، دانشگاه تربیت مدرس، 1371 تا 1372‏ عضویت در کمیته تخصصی، گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1371‏

مدیر گروه، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، 1370 تا 1372‏

معاونت پژوهشی موسسه آموزشی بزرگسالان، وزارت علوم و تحقیقات، 1370 تا 1372‏

معاونت پژوهشی، موسسه بین‌المللی روش‌های سودادآموزی بزرگسالان، 1369 تا 1371‏