سید ابراهیم حسینی نسب

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

استادیار

دکتری، اقتصادبین الملل و توسعه، دانشگاه کرنل، آمریکا، 1361

کارشناسی ارشد، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آمریکایی بیروت، لبنان

کارشناسی، علوم کشاورزی، دانشگاه آمریکایی بیروت، لبنان، 1351

 

سوابق اجرایی

استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1365 تا کنون

استادیار اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1362 تا 1365

کارشناس اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، 1371 تا 1372

توضیحات

دکتر ابراهیم حسینی نسب از جمله اقتصاددانان ایرانی و استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس است.

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر ابراهیم حسینی نسب در دانشگاه تربیت مدرس